Σύσκεψη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας, έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07-06-2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/02 «Αναβάθμιση της πολιτικής  Προστασίας και λοιπές διατάξεις»
3. Την αριθμ. 258/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί ορισμού μελών με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στο (ΣΤΟ)  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας
4. Τις προτάσεις των διαφόρων υπηρεσιών, φορέων, εθελοντικών ομάδων για εκπροσώπησή τους στο (ΣΤΟ)  Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αλεξάνδρειας
5. Τις 320/20721/25-10-2019 & 321/20722/25-10-2019 Αποφάσεις Δημάρχου περί συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, αντίστοιχα.
6. Το αριθμ Α5000/15/11/2023 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ης Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.
7. Το αριθμ 153126/16-11-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
8. Την αριθμ Α2614/2.12.2022, 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”.
9. Την ανάγκη συγκρότησης και σύσκεψης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
 

 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 
Α. Σύμφωνα με το έκτο σχετικό, σε συνεδρίαση όλα τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Αλεξάνδρειας, όπως αυτά ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 320/20721/25-10-2019 Απόφαση Δημάρχου, η οποία θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ., με το εξής θέμα: 
 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΣ 

 
Εκτός από τα μέλη που ορίστηκαν στη σχετική απόφαση Δημάρχου, προαιρετική (και επιθυμητή) είναι η συμμετοχή και άλλων υπηρεσιών-οργανισμών. 
 

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 
Από το Blogger.